CLUB

El Club

Després de diversos anys realitzant activitats en muntanya, un grup d’amics s’uneix per a crear el Club Muntanya Vila-real, signant l’acta fundacional l’11 de febrer de 2000.

Varis són els motius que ens porten a crear el Club Muntanya Vila-real, entre altres, acostar la naturalesa i el món de la muntanya a la gent de Vila-real igual que a qualsevol persona o col·lectiu amb inquietuds similars o la superació personal que aconsegueix l’individu afrontant cada vegada objectius de major envergadura.

Des del Club Muntanya Vila-real sempre hem entés el muntanyisme com una activitat atípica en relació al conjunt d’esports que es practiquen habitualment. Quasi tots disposen de reglaments, normes i uns objectius clars que permeten avaluar una bona o mala actuació o el nivell aconseguit, és a dir, disposen de regles escrites, cronòmetres, marcadors, etc.

L’activitat en muntanya no disposa de regles fixes ni es mesura amb instruments exactes. No és només pujar o baixar un cim, siga aquest alt o baix, existeixen altres variables. Per on s’ha pujat, en quines condicions, de quina manera, motivacions personals, l’anonimat dels resultats i fins i tot en la gran majoria de casos el més mínim reconeixement social.

Tot aquest conjunt de subjectivitats converteixen al muntanyisme en un esport que, a més de requerir esforços psíquics i físics importants, exigeix enormes dosis d’intimisme, humilitat i solidaritat.

Les regles del joc del muntanyisme, com hem indicat, no estan escrites, però la forma en com cal practicar el muntanyisme, el muntanyenc les coneix i respecta, ja que suren en l’ambient.

Per tot això, des del Club Muntanya Vila-real fem costat a totes aquelles persones que realitzen activitats en muntanya amb la humilitat, solidaritat i, com no, amb el respecte que la muntanya mereix i per tant estenen aqueixa actitud a la vida quotidiana.

 


Tras varios años realizando actividades en montaña, un grupo de amigos se une para crear el Club Muntanya Vila-real, firmando el acta fundacional el 11 de febrero de 2000.

Varios son los motivos que nos llevan a crear el Club Muntanya Vila-real, entre otras, acercar la naturaleza y el mundo de la montaña a la gente de Vila-real al igual que a cualquier persona u colectivo con inquietudes similares o la superación personal que consigue el individuo afrontando cada vez  objetivos de mayor envergadura.

Desde el Club Muntanya Vila-real siempre hemos entendido el montañismo como una actividad atípica en relación al conjunto de deportes que se practican habitualmente. Casi todos disponen de reglamentos, normas y unos objetivos claros que permiten evaluar una buena o mala actuación o el nivel conseguido, es decir, disponen de reglas escritas, cronómetros, marcadores, etc.

La actividad en montaña no dispone de reglas fijas ni se mide con instrumentos exactos. No es sólo subir o bajar una cumbre, sea esta alta o baja, existen otras variables. Por dónde se ha subido, en qué condiciones, de qué manera, motivaciones personales, el anonimato de los resultados e incluso en la gran mayoría de casos el más mínimo reconocimiento social.

Todo este conjunto de subjetividades convierten  al montañismo en un deporte que además de requerir esfuerzos psíquicos  y físicos importantes, exige enormes dosis de intimismo, humildad y solidaridad.

Las reglas del juego del montañismo, como hemos indicado, no están escritas, pero la forma en como hay que practicar el montañismo, el montañero las conoce y respeta, ya que flotan en el ambiente.

Por todo ello, desde el Club Muntanya Vila-real apoyamos a todas aquellas personas que realizan actividades en montaña con la humildad, solidaridad y como no, con el respeto que la montaña merece y por tanto extienden esa actitud a la vida cotidiana.